• OC GALÉRIA Lučenec
  Realizace prosklených a provětrávaných fasád, světlíků – DOSTING, spol. s r.o.
 • Rozšíření OC Chodov
  realizace PS Brno s.r.o.
 • Foundation Louis Vuitton, Paříž
  realizace Sipral a.s.
 • Crystal, Praha
  realizace Nevšímal, a.s.
 • Masarykova univerzita Brno – budova CERIT
  Realizace prosklených výplní otvorů – DOSTING, spol. s r.o.
 • AB Campus Brno, objekt C
  realizace PS BRNO, s.r.o.
Úvod | Vyjádření ČKLOP k tématu uplatňování normy ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování v praxi

Hledání v článcích

Vyjádření ČKLOP k tématu uplatňování normy ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování v praxi
PDF Tisk Email

Nová norma vydaná s platností od 1. května 2014 měla a má za cíl kultivovat prostředí montáže oken a stanovuje dříve chybějící mantinely a požadavky na kvalitu. Jak se s tímto trendem vypořádávají někteří aktéři na trhu, se můžete dočíst v následujícím dokumentu.

Poskytování klamavých informací některých dodavatelů PUR pěn v souvislosti s ČSN 74 6077 a ČSN 73 05 40 - 2

Od 1. 5. 2014 vešla v platnost nová prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování. Účelem této normy bylo vnést na česky trh jasná pravidla pro navrhování, provádění a kontrolu zabudování otvorových výplní do stavby. V článku 4.2.2 normy a v článku 6.4.2 se uvádí následující.

Článek 4.2.2 Obecné zásady návrhu připojovací spáry

Připojovací spára je definovaný stavební detail. Při jeho návrhu se musí zohlednit:

 • materiál rámu profilu
 • druh stavební konstrukce
 • rozměry připojovací spáry
 • stav povrchu navazujících stavebních konstrukcí
 • vnější a vnitřní uzávěr
 • vyplnění připojovací spáry
 • způsob kotvení výrobku
 • předpokládané dilatační pohyby výrobku
 • rozměrové tolerance stavebního otvoru a výrobku

Přitom je nutné mít na zřeteli vzduchotěsnost, vodotěsnost, parotěsnost vnitřního uzávěru a redukci tepelných mostů při zachování vzduchové neprůzvučnosti ohraničujících stavebních částí. Připojovací spára musí být těsná proti hnanému dešti.

Článek 6.4.2 Plnicí pěna

Plnicí pěna musí být vybrána a použita v souladu s pokyny od výrobců. Plnicí pěna nemůže být použita jako konstrukční kotvicí prostředek a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry, pokud nesplňuje požadavky na připojovací spáru podle 4.2.2 a nemá dostatečnou elasticitu pro kompenzaci dilatačních pohybů v připojovací spáře a není schopna zajistit vyšší difúzní odpor na jedné straně spáry oproti straně druhé.

 

Spáry na budově dle ČSN 73 05 40 - 2

Připojovací spáry oken a spáry na obvodovém plášti budovy jsou normou považovány za stavební konstrukci a požadavky na ně jsou jasně specifikovány v bodu normy 7.1.2  „Průvzdušnost spár a netěsností ostatních konstrukcí obálky budovy“, kde je jasně stanoveno, že netěsnosti nejsou přípustné a provedení musí být trvale vzduchotěsné podle dosažitelného stavu techniky. Zároveň pro připojovací spáru okna platí ustanovení bodu 6.1 „Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce“, konkrétně pak ustanovení 6.1.2, které požaduje omezení ročního množství zkondenzované vody uvnitř konstrukce.

Z výše uvedených článků jasně vyplývá, že plnicí pěna nemůže být použita jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry, jelikož není schopna splnit všechny kladené požadavky.

 

Pokusy oživení PUR pěny jako jediného a dostačujícího těsnění spár

Přesto se někteří dodavatelé PUR pěn (např. dodavatel pěny Wellfoam Pro 750) snaží tento fakt opomíjet nebo záměrně obcházet a poskytovat koncovým zpracovatelům zavádějící informace tím, že doporučují svou PUR pěnu jako plnohodnotnou náhradu za normovaný postup montáže.

Doložené vlastnosti pěny:

 • Zkouška vodotěsnosti dle EN 1027
 • Zkouška vzduchotěsnosti dle EN1026

 

Nedoložené parametry:

 • Omezení difúzního průniku vlhkosti do materiálu pěny a s tím související nasákavost
 • Rozdílný součinitel difúzního odporu na vnější a vnitřní straně spáry (pěny)
 • Elastické vlastnosti, které by zajistily dlouhodobou přilnavost pěny k podkladům a neporušení pěny uvnitř
 • Dlouhodobá životnost

Detailní analýza

Svá tvrzení opírají o protokol o zkouškách vyhotovený na Technické univerzitě v rakouském Grazu. Jedná se protokol číslo B09.239.001.100, osvědčující dvě specifické vlastnosti pěny ve spáře a to průvzdušnost (dle testovací ÖNORM EN 1026 a klasifikační ÖNORM EN 12207) a těsnost proti hnanému dešti (dle testovací ÖNORM EN 1027 a klasifikační ÖNORM EN 12208). Okno bylo osazeno způsobem, kdy venkovní líc simulovaného zdiva byl zároveň s rámem okna a tedy venkovní parapet byl na úrovni cca 10-15 mm (polodrážka na vnější straně okna). Zároveň dodavatel však již nedokládá žádný další protokol potvrzující rozdílné hodnoty difúzního odporu na exteriérové a interiérové straně spáry, jak je požadováno v článku 4.2.2 normy ČSN 74 6077 a ani nijak nedokládá, že bude zabezpečena funkce suché tepelně izolující spáry. Uvedené normy ÖNORM EN 1026 a ÖNORM EN 1027 jsou určeny k testování oken a není tedy jejich předmětem posuzování, zda a o kolik se zvýší vlhkost tepelné izolace ve spáře po ukončení testu dle ÖNORM EN 1027. U oken se  nepředpokládá, že by po cca 55 minutách testování (do 600 Pa tlaku) mohly okna nasáknout vodou. Nicméně neochráněná PUR pěna ve spáře na parapetním zdivu, kde obvykle dochází ke vzniku vodního sloupce, má zcela běžně po ukončení takového testu mnohem vyšší vlhkost. Nárůst hmotnosti PUR pěny oproti stavu před testem se pohybuje v řádu desítek procent. V takovém případě již není možno hovořit o tom, že by polyuretanová pěna mohla plnit svoji základní funkci tepelné izolace spáry.

Dalším slabým místem je fakt, že výše uvedené testy neberou v potaz stárnutí polyuretanové pěny. Respektive je ve zkušebním protokolu jednoznačně uvedeno, že zkoušky akcelerovaného stárnutí materiálu nebyly provedeny. Není tedy prokázáno, že by polyuretanová pěna vyhověla požadavkům na vodotěsnost i vzduchotěsnost po měsících nebo letech zatížení pohybem spáry, změnami teplot a nárůstem vlhkosti v nijak neošetřené spáře na vnitřní straně.

Rovněž schází alespoň základní informace o hodnotě parotěsnosti nabízeného materiálu a jakým způsobem je možné zajistit rozdílnou prostupnost pár na vnitřní a vnější straně spáry (princip – uvnitř těsněji než zvenku). Dále dodavatel uvádí zvýšenou UV stabilitu a odolnost materiálu vůči plísním a houbám, ale opět to nijak nedokládá zkušebním protokolem apod. Není doložena ani dostatečná elasticita pro kompenzaci dilatačních pohybů v připojovací spáře, jak je definováno v článku 6.4.2 normy.

Dle analýzy všech dostupných informací od dodavatele konstatujeme, že tento materiál neodpovídá požadavkům normy ČSN 74 6077 a ani požadavkům normy ČSN 73 05 40-2. Nemůže být tedy nabízen jako jediný těsnicí a uzavírací materiál dle platných norem. Dodavatel se tedy evidentně snaží záměrně uvádět zákazníky v omyl. ČKLOP se zásadně distancuje od těchto obchodních praktik a zároveň apeluje na všechny své členy, aby byli maximálně obezřetní, pokud přijdou do styku s těmito nabídkami.

 

Závěr jednání TKČKLOP ze dne 22.10.2014

Ing. Jan Bedřich

Výkonný ředitel ČKLOP

 

 1000 Zbývá znaků

Antispam Obnovit obrázek Rozlišuje malé a velké písmo