Úvod
Rosení oken - co je pravou příčinou?
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Veronika Brnková
Úterý, 09 Říjen 2012 18:14

Ing. Olga Vápeníková

Posledních několik let je velmi diskutovaným tématem problematika orosování oken. Je to jev vnímaný zásadně negativně a často bývá spojován s osazením nových nekvalitních oken. Jak ale ke kondenzaci dochází a co je její skutečnou příčinou?

Ke kondenzaci vodních par na povrchu nějakého tělesa dojde v okamžiku, kdy teplota daného tělesa klesne pod teplotu rosného bodu. Znamená to, že vnitřní vzduch je příliš nasycen vodní párou, která při styku s chladnějším tělesem zkondenzuje. Teplota rosného bodu závisí na vnitřní teplotě a vnitřní relativní vlhkosti a platí pravidlo, že čím vyšší je vlhkost, tím vyšší je teplota rosného bodu.

Okna jsou zpravidla nejstudenějším prvkem obálky budovy, a proto jsou prvním místem, kde vodní pára zkondenzuje. Příčin rosení oken může být několik. Kondenzace může být zajisté způsobena nekvalitním výrobkem, např. oknem s hliníkovými distančními rámečky nebo s nekvalitními dvojskly. Tato okna by ale téměř jistě nesplňovala požadavek normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla a tudíž by neměla být do obytných prostor vůbec osazena.

Norma ČSN 73 0540-2 donedávna stanovovala požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů. Po vydání Změny Z1 této normy v dubnu se ale povrchová teplota na okně stala pouze doporučeným parametrem. V normě se uvažuje s okrajovými podmínkami v interiéru 20°C a 55% vnitřní relativní vlhkosti při venkovní teplotě -5°C. S klesající venkovní teplotou by podle normy měla klesat i vnitřní relativní vlhkost.

Nedodržení návrhových okrajových podmínek v interiéru, především překročení vnitřní relativní vlhkosti, je jednou z klíčových příčin kondenzace vodní páry na oknech. V bytech se při běžných činnostech jako je vaření, sprchování se, pěstování květin nebo sušení prádla vyprodukuje až 10 kg vlhkosti za den. Nahromaděná vodní pára musí být z místnosti odvedena a nejjednodušším způsobem, jak vlhkost snížit, je větrání. Venkovní chladný vzduch osahuje několikanásobně méně vlhkosti než vnitřní vzduch, který díky rozdílu tlaků odejde při větrání z místnosti.

V dnešní době se bohužel příliš šetří za vytápění, a proto lidé v zimním období méně větrají. V bytech s těšnými okny mnohdy dosahuje vnitřní relativní vlhkost až 70% a při takto vysoké vlhkosti je logický výskyt kondenzátu i na těch nejkvalitnějších oknech. Z hygienického hlediska je optimální udržovat vnitřní relativní vlhkost 40%, trvale vyšší vlhkost než 50% je již nebezpečná úroveň z hlediska růstu plísní a množení roztočů a bakterií. Nedostatečné větrání také vede k vysoké koncentraci oxidu uhličitého, která může být příčinou nesoustředění, bolestí hlavy a poruch spánku.

Uživatel bytu či jiného prostoru by měl dodržovat následující zásady, díky nimž získá optimální vnitřní podmínky a vyhne se rosení oken:

1/ dostatečně větrat. Přívod čerstvého vzduchu v pobytových místnostech by měl být 25 m3 na osobu za 1 h nebo by se měla dodržet doporučená intenzita větrání n=0,5 h-1. Kondenzace na zasklení okna je prvním signálem, že je vnitřní prostředí nevyhovující a místnost by se měla vyvětrat. Pokud se budova větrá přirozeně, je třeba intenzivně a krátce vyvětrat několikrát denně. Pro větrání není vhodné používat mikroventilační polohu kliky; výměna vzduchu není intenzivní a dochází k ochlazování vnitřních konstrukcí, na kterých může následně také docházet ke kondenzaci. Tam, kde není možné otvírat okna např. z důvodu nadměrného hluku v exteriéru, je vhodné zajistit větrání pomocí ventilačních klapek. Z hlediska energetických úspor je vhodné použít nucené větrání s rekuperací, kdy dochází k výraznému omezení tepelných ztrát větráním.

2/  Budovu vytápět na návrhovou teplotu, nikoli na teplotu nižší.

3/ Otopná tělesa by měla být umístěna pod celou šířkou oken. Proudění teplého vzduchu okolo okna zvyšuje jeho povrchovou teplotu a brání tak výskytu kondenzace.

4/ Nezakrývat okna před prouděním teplého vzduchu. Žaluzie, hluboké parapety ale i velké předměty jako například květiny na parapetu brání proudění teplého vzduchu na povrchu okna.

Voda má větší měrnou tepelnou kapacitu než vzduch. Ohřívání vlhkého vzduchu je proto energeticky daleko více náročné, než ohřívání suššího vzduchu. Správné větrání tedy může energii i ušetřit, a jako nezanedbatelný bonus získá uživatel i kvalitní parametry vnitřního prostředí a okna bez výskytu povrchové kondenzace.

Kondenzát na okně v menší míře nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Malé množství kondenzátu se při snížení vnitřní relativní vlhkosti opět odvětrá do vzduchu. Riziko představuje pouze v případě, že stéká na ostatní nasákavé povrchy.

Závažnější je výskyt kondenzátu na stavební konstrukci (připojovací spáře), který může být způsoben nevhodným zabudováním okna, chybějící tepelnou izolací na vnějším ostění nebo dalšími tepelnými mosty. V tomto případě ale většinou nedochází ke kondenzaci na skle, ale na styku mezi oknem a stěnou. Za této situace reálně hrozí riziko růstu plísní. V tomto případě by se měl uživatel obrátit na projektanta stavby, který je zodpovědný za správné řešení všech detailů. V případě, že si stavebník (tedy majitel domu) nenajal před výměnou oken projektanta, měl by si nechat předložit detail osazení od montážní firmy nebo se řídit doporučeními TNI 74 6077. Pokud není proveden projekt výměny oken, zodpovědnost za správnost detailů nese stavebník. Při výměně oken bez vnějšího dodatečného zateplení fasády (u stěn s nevyhovujícím součinitelem prostupem tepla) povrchová teplota ve většině případů nedosahuje požadovaných hodnot.

Jaký je tedy vhodný postup, pokud je na oknech zjištěna přítomnost kondenzátu? V první řadě by se měl uživatel zamyslet nad užíváním vnitřního prostoru a upravit své návyky tak, aby došlo ke snížení vnitřní relativní vlhkosti a nebylo bráněno vnitřnímu vzduchu v přístupu k oknu. Pokud jsou tyto zásady dodrženy a přesto dochází ke kondenzaci v takové míře, že kondenzát stéká na navazující konstrukce, je vhodné kontaktovat dodavatele oken. Příčina může být např. ve špatně seřízeném okenním kování, ale může nastat i situace, že osazená okna nejsou vhodná pro pobytové místnosti. Výrobce prokazuje parametry okna CE značením, a pokud hodnoty uvedené V CE značce splňují požadavky normy, je výrobek vhodný pro toto použití. Výrobce oken nemá povinnost posuzovat nejnižší vnitřní povrchovou teplotu (teplotní faktor) okna.

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno Pondělí, 22 Červen 2015 21:10